Setup Menus in Admin Panel

Regulamin Kursów Ditto Kids

Regulamin świadczenia usług językowych online Ditto Kids

§1. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znacznie:

Ditto Kids – szkoła językowa dla dzieci online prowadzona przez Lingualand sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 31-128, ul. Karmelicka 45 , wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000594808, o kapitale zakładowym w wysokości 50000 złotych, posiadającą nr NIP: 6762499047, REGON: 363364838, KRS: 0000594808.

Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380, z późn. zm.).

Cena Kursu – wynagrodzenie należne Ditto Kids płatne w całości lub w ratach w wysokości, terminie i formie ustalonej w Regulaminie i Zamówieniu.

Kod dostępu – adres internetowy umożliwiający Rodzicowi / Opiekunowi / Uczestnikowi zainstalowanie aplikacji umożliwiającej transmisję audio-video oraz uzyskanie zdalnego dostępu do lekcji realizowanych w ramach Kursu.

Kurs – usługa świadczona przez Ditto Kids drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy Zoom obejmująca cykl zajęć językowych, w których ma prawo brać udział Uczestnik, o tematyce i w wymiarze czasowym określonym  Zamówieniu.

Lekcja– trwające 25 lub 45 minut połączenie audio-wizualne z lektorem języka obcego realizowane w czasie rzeczywistym za pośrednictwem Internetu.

Zamówienie – formularz określający podstawowe informacje na temat Kursu, w tym język, liczbę lekcji, wymiar czasowy lekcji i cenę Kursu.

Uczestnik – osoba, która bierze udział w kursie Ditto Kids  .

Opiekun Uczestnika – rodzic lub osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych uprawniona do działania w imieniu Uczestnika nieposiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych.

 

Nabywca – Opiekun Uczestnika lub osoba, która  przez wypełnienie Zamówienia i zaakceptowanie Regulaminu zawiera Umowę na Kurs.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Platforma – system teleinformatyczny, w rozumieniu Ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną za pośrednictwem którego realizowany jest Kurs, należący do: Zoom Video Communications Inc. 55 Almaden Blvd, 6 th Floor, San Jose, CA 95113.

Regulamin – niniejszy Regulamin Kursów, stanowiący integralną cześć umowy.

§2 Zawarcie Umowy i prawo odstąpienia

 1. Umowa zawierana jest na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron pomiędzy Ditto Kids i Nabywcą .
  2. Zawarcie Umowy następuje przez:
  2.1. wypełnienie i wysłanie Zamówienia oraz akceptację Regulaminu lub
  2.2. zdalnie za pośrednictwem aplikacji do podpisów elektronicznych lub
  2.3. mailowo poprzez przesłanie zwrotnej wiadomości z akceptacją warunków realizacji Kursu oraz z akceptacją Regulaminu.
  3. Umowa zawierana jest na czas określony, tj.: od dnia zawarcia do czasu zrealizowania wszystkich lekcji w ramach zakupionego pakietu.
  4. Nabywca może przedłużyć Umowę poprzez dokonanie opłaty za dodatkowy pakiet Lekcji.
  5. Datę rozpoczęcia Kursu oraz harmonogram Lekcji Ditto Kids ustala się na podstawie preferencji określonych przez Uczestnika/Opiekuna. Data rozpoczęcia i harmonogram są orientacyjne, gdyż mogą ulec zmianie z przyczyn technicznych. Ditto Kids potwierdzi Uczestnikowi datę rozpoczęcia Kursu drogą mailową.
  6. Poziom zaawansowania Uczestnika Kursu jest określany na podstawie rozmowy z lektorem lub przeprowadzanego przez Ditto Kids testu poziomującego online.
  7. W przypadku gdy Opiekun Uczestnika przed rozpoczęciem korzystania z Kursu nie zaakceptuje zaproponowanego harmonogramu i daty rozpoczęcia, umowa może zostać wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym. Ditto Kids zwraca Uczestnikowi wpłatę w terminie do 14 dni od daty wypowiedzenia.

§3 Wymagania techniczne i warunki świadczenia usług zdalnych

1. W celu prawidłowego uczestnictwa w Kursie Uczestnik powinien spełnić następujące wymagania techniczno-sprzętowe:
1.1. Komputer/ laptop
1.2. Kamera- wbudowana lub zewnętrzna
1.3. Mikrofon wbudowany lub zestaw słuchawkowy
1.4. Zalecane: słuchawki z mikrofonem (redukcja szumów)
1.5. Internet o prędkości minimum 1 Megabit
Szczegółowe wymagania techniczno-sprzętowe dostępne są pod adresem: https://ditto-online.pl/wp-content/uploads/2020/04/Ditto_wymagania-techniczno-sprzętowe.pdf
2. Opiekun Uczestnika Kursu przyjmuje do wiadomości, że:
2.1. niezbędne do prawidłowego działania usług oprogramowanie jest automatycznie pobierane i instalowane online ze strony internetowej wskazanej przez Ditto Kids, po zalogowaniu się na pierwsze zajęcia. Uczestnik powinien dysponować pełnymi uprawnieniami do instalacji oprogramowania na urządzeniu, z którego korzysta do połączenia się z Lektorem;
2.2. Uczestnik powinien mieć możliwość instalowania w przeglądarce internetowej dodatkowych wtyczek;
2.3. z uwagi na szybkość transmisji internetowej zaleca się zamknięcie podczas trwania zajęć wszystkich innych programów korzystających z połączenia internetowego.

§4 Oświadczenia, organizacja Kursu.

1. Ditto Kids oświadcza, że dysponuje przygotowaniem merytorycznym, wiedzą i wszelkimi środkami i zasobami koniecznymi do prawidłowego przeprowadzenia Kursu.
2. Ditto Kids świadczy usługi na rzecz Uczestnika w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Opiekun Uczestnika potwierdza, że spełnia Wymagania techniczno–sprzętowe, o których mowa w § 3 Regulaminu oraz zobowiązuje się dokonać instalacji aplikacji, o której mowa w definicji Kodu dostępu, przy czym w związku z tą instalacją oraz korzystaniem z aplikacji w ramach Kursu Nabywca/Opiekun Uczestnika nie ponosi jakichkolwiek opłat, w tym opłat licencyjnych.
4. Przed pierwszą Lekcją Ditto Kids zobowiązuje się dostarczyć Uczestnikowi/Opiekunowi Uczestnika Kod dostępu na podany adres email.
5. Liczba dostępnych w ramach Kursu Lekcji ma charakter gwarantowany co oznacza, że w przypadku gdy z jakichkolwiek przyczyn leżących po stronie Ditto Kids, którakolwiek z Lekcji nie odbędzie się w terminie wynikającym z harmonogramu Kursu lub gdy termin Lekcji zgodnie z harmonogramem kursu przypadł w dniu ustawowo wolnym od pracy, Kurs będzie kontynuowany zgodnie z harmonogramem Kursu tak długo, by zrealizowane zostały wszystkie Lekcje. Jeśli Ditto Kids nie będzie mogło z jakichkolwiek przyczyn zrealizować wszystkich lekcji w ramach zakupionego pakietu, różnica wynikająca ze zrealizowanych płatności a wartością zrealizowanych lekcji zostanie zwrócona Nabywcy przelewem na konto w terminie 14 dni od daty faktycznego zakończenia Kursu.
6. Limit odwołań Lekcji- kursy regularne: dopuszczalne jest odwołanie przez Opiekuna Uczestnika do 25% Lekcji zaplanowanych w harmonogramie w danym miesiącu kalendarzowym.
7. Limit odwołań Lekcji- kursy intensywne: dopuszczalne jest odwołanie przez Opiekuna Uczestnika do 25% Lekcji zaplanowanych w harmonogramie w ramach całego kursu. Odwołane Lekcje należy zrealizować do daty ważności pakietu lekcji określonego w Umowie/Zamówieniu. Po upływie terminu ważności pakietu, niezrealizowane lekcje przepadają. Nowy termin odwołanych zajęć należy uzgodnić z biurem Ditto, które zaproponuje możliwe terminy w ramach dostępności Lektora prowadzącego Kurs.
8. Zasady terminowego odwołania Lekcji: w celu odwołania Lekcji Opiekun Uczestnika powinien poinformować Ditto Kids o odwołaniu minimum 24 godziny przed planowaną Lekcją, a w przypadku zajęć odbywających się w niedziele i poniedziałki – w poprzedzający piątek do godziny 18:00. W przypadku niedochowania terminu odwołania (tzw. późne odwołanie), Lekcja zostaje zaliczona jako zrealizowana. Odwołania lekcji można dokonać wyłącznie w biurze Ditto Kids drogą mailową na adres: office@ditto-online.com. Informacja przekazana Lektorowi ustnie lub mailowo nie skutkuje odwołaniem lekcji.
9. Ditto Kids zastrzega możliwość obserwacji Lekcji przez metodyka, którego zadaniem jest obserwacja przebiegu zajęć i pracy lektora oraz weryfikacja jakości nauczania.
10. Opiekun Uczestnika przyjmuje do wiadomości, że Kursy są rejestrowane. Nagrania zajęć z ostatnich 30 dni mogą być udostępniane Uczestnikowi/ Opiekunowi Uczestnika, w trakcie trwania kursu oraz do 2 tygodni od jego zakończenia.
11. W związku z charakterystyką Kursów, których immanentną cechą jest rejestrowanie wizerunku Uczestnika podczas trwania zajęć, Opiekun Uczestnika przyjmuje do wiadomości, że Ditto Kids będzie utrwalać i udostępniać wizerunek Uczestnika metodykom nadzorującym pracę lektora, przez okres wskazany w ust. 10 powyżej.
12. W celu korzystania ze wszystkich funkcjonalności Kursu, każdorazowo należy włączyć mikrofon i kamerę aby umożliwić przysyłanie obrazu i dźwięku. Opiekun Uczestnika przyjmuje do wiadomości, że rezygnacja z włączenia ww. opcji może wpłynąć na niższą jakość i efektywność Kursu.

§5 Płatność

1. Cenę za Kurs określa Zamówienie i/lub Umowa. Ceny określone w Zamówieniu/Umowie są cenami brutto.
2. Płatność za Kurs może być wniesiona w całości lub w ratach za określony w Zamówieniu/Umowie pakiet Lekcji.
3. W przypadku płatności ratalnej Nabywca zobowiązuje się do zapłaty rat w terminie i kwocie określonej w Umowie/Zamówieniu.
4. W przypadku braku płatności w terminie zgodnym z Umową/Zamówieniem, Ditto Kids ma prawo zawiesić zajęcia do czasu uregulowania płatności lub wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenia dokonuje się w formie dokumentowej w rozumieniu art. 77(3) Kodeksu cywilnego. Wypowiedzenie Umowy jest równoznaczne z brakiem możliwości dostępu do Kursu.
5. Płatności można dokonać w następujący sposób: płatności elektroniczne, płatności kartą płatniczą, płatności BLIK za pośrednictwem serwisu Przelewy 24 lub przelewem bankowym na konto wskazane w Zamówieniu/Umowie. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są w Zamówieniu oraz na stronie internetowej https://www.przelewy24.pl/metody-platnosci
6. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą realizowane są za pośrednictwem operatora płatności: Przelewy24 – PayPro S.A. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań.
7. Cena Kursu obejmuje koszty związane z przeprowadzeniem procesu dydaktycznego oraz koszty związane z przygotowaniem i zorganizowaniem Kursu. W związku z powyższym przyjmuje się, że koszt zorganizowania i przygotowania Kursu przez Ditto Kids dla Uczestnika wynosi 149 zł.

§6 Prawa i obowiązki Nabywcy, Opiekuna Uczestnika, Uczestnika

1. Nabywca zobowiązuje się do wniesienia opłaty za Kurs zgodnie z Zamówieniem i Regulaminem.
2. Opiekun Uczestnika zobowiązany jest do zapewnienia przestrzegania przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Korzystanie z Platformy wymaga rejestracji i akceptacji regulaminu zewnętrznego dostawcy usług tj. : Zoom Video Communications Inc. 55 , dostępnego na stronie internetowej https://zoom.us/terms
4. Uczestnik ma prawo dostępu do materiałów dydaktycznych w wersji elektronicznej przygotowanych przez Ditto Kids. Uczestnik może korzystać z materiałów dydaktycznych wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Uczestnik nie jest uprawniony do korzystania z udostępnionych materiałów ponad zakres dozwolonego użytku chronionych utworów, pod rygorem naruszenia autorskich praw majątkowych do utworów zawartych w materiałach dydaktycznych, w szczególności nie może korzystać z tych materiałów w celach komercyjnych. Wszelkie treści zawarte w materiałach przekazanych Uczestnikowi przez Ditto Kids w związku z Kursem, mających cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, stanowią przedmiot przysługujących Ditto Kids autorskich praw majątkowych lub – w przypadku utworów, które Ditto Kids eksploatuje na mocy umów licencyjnych zawartych z właścicielami autorskich praw majątkowych – przedmiot autorskich praw majątkowych podmiotów trzecich.
5. Uczestnikowi zabrania się:
5.1. odnoszenia się w sposób wulgarny lub obraźliwy, naruszający godność Lektora,
5.2. podawania się za innego Uczestnika,
5.3. umożliwianie uczestnictwa w Kursie innej osobie niż Uczestnik.
5.4. korzystanie z Kursu w sposób, który narusza lub zmierza do naruszenia obowiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów lub dóbr osobistych osób trzecich, w tym w szczególności zakazuje się dostarczania przez Uczestnika treści o charakterze bezprawnym oraz naruszających prawa własności intelektualnej;
5.5. utrwalanie i rozpowszechnianie nagrań z zajęć, w tym wizerunku Lektora.

§7 Prawa i obowiązki Ditto Kids

1. Ditto Kids zobowiązuje się spełniać obowiązki wynikające z niniejszej Umowy z należytą starannością.
2. Ditto Kids ponosi odpowiedzialność za jakość świadczeń wynikających z Umowy/Zamówienia na Kurs.
3. Ditto Kids zobowiązuje się do dostarczenia Uczestnikowi materiałów dydaktycznych w wersji elektronicznej, dostosowanych do poziomu zaawansowania Uczestnika.
4. Ditto Kids zobowiązuje się zapewnić Uczestnikowi pomoc techniczną w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia Kursu – przed pierwszą Lekcją i w trakcie trwania Kursu.
5. Ditto Kids nie ponosi odpowiedzialności za:
5.1. szkody powstałe w wyniku korzystania przez Uczestnika Kursu w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
5.2. brak zastosowania przez Uczestnika minimalnych wymagań sprzętowych.
6. Ditto Kids ma prawo do przerwania świadczenia usług w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika lub Opiekuna Uczestnika niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub zasad współżycia społecznego w związku korzystaniem z Kursu.

§8 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika podczas realizacji Kursu, w tym wizerunku utrwalonego podczas zajęć jest Lingualand sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 31-128 Kraków, ul. Karmelicka 45.
2. Cel i podstawa prawna oraz czas przetwarzania danych osobowych:
2.1. realizacja umowy – podstawa prawna: niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy. Dane osobowe są przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania dokumentów księgowych. Wizerunek w zarejestrowanych podczas kursu nagraniach może być przetwarzany zgodnie z art. 4 ust 9 Regulaminu przez maksymalny okres jednego roku liczonego od dnia zakończenia Kursu.
2.2. ewentualne dochodzenie roszczeń oraz rozpatrywanie reklamacji związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora. Dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń.
2.3. marketing bezpośredni produktów i usług własnych administratora, w tym profilowanie (nie dotyczy wizerunku utrwalonego podczas zajęć) – podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług. Dane osobowe są przetwarzanie do momentu zgłoszenia przez Uczestnika lub Opiekuna Uczestnika sprzeciwu na marketing lub profilowanie.
3. Odbiorcy danych:
3.1. upoważnieni pracownicy administratora danych,
3.2. usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty takie, jak Call Center, dostawcy usług IT, w szczególności Zoom Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, firmy obsługujące płatności internetowe, firmy księgowe, firmy windykacyjne, agencje reklamowe, firmy realizujące usługi mailingowe, usługi logistyczne i kurierskie, kancelarie prawne i audytorzy zewnętrzni, oraz ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych przez Ditto Kids usług.
4. Podanie danych do zawarcia umowy i realizacji Kursu jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować może brakiem możliwości zawarcia Umowy na Kurs lub realizacji Kursu. Nieudostępnienie wizerunku podczas zajęć online może wpłynąć na niższą jakość i efektywność Kursu. Podanie danych do celów marketingowych jest dobrowolne.
5. W związku z korzystaniem z systemu informatycznego zewnętrznego dostawcy, może wystąpić konieczność przekazania danych osobowych do odbiorców w państwach trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy), jednak zapewniamy, aby dane były odpowiednio zabezpieczone. W związku z powyższym współpracujemy wyłącznie z podmiotami, które posiadają aktualny certyfikat Privacy Shield (na terenie Stanów Zjednoczonych) lub podpisali z nami umowę opartą na Standardowych Klauzulach Umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Oba rozwiązania gwarantują bezpieczeństwo przetwarzanych danych przynajmniej na poziomie obowiązującym w Unii Europejskiej.
6. Uczestnikowi/Opiekunowi Uczestnika przysługuje prawo:
6.1. dostępu do podanych danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
6.2. sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania;
6.3. do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Lingualand sp. z o.o. danych osobowych Uczestnika/Opiekuna Uczestnika, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia i wykonywania umowy na Kurs. Uczestnik/Opiekun Uczestnika może przesłać te dane innemu administratorowi danych.
6.4. do ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”)
6.5. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
7. Aby zadać pytanie dotyczące przetwarzania danych osobowych, a także w celu realizacji praw, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów, prosimy o skorzystanie z poniższych możliwości kontaktu:
a) adres e-mail: office@ditto-online.com
b) poczta tradycyjna: Lingualand sp. z o.o., ul. Karmelicka 45, 31-128 Kraków, z dopiskiem „dane osobowe”
c) numer telefonu: +48 884 001 608 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora)

§9 Wypowiedzenie Umowy

1. Nabywcy przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym w przypadku gdy z winy Ditto Kids nie odbędą się cztery kolejne Lekcje. Ditto Kids zwraca Nabywcy część wpłaty proporcjonalną do liczby niezrealizowanych Lekcji.
2. Ditto Kids ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym gdy Uczestnik swym zachowaniem podczas Lekcji uniemożliwia jej prowadzenie lub narusza dobra osobiste Lektora albo gdy narusza zakazy określone w §6 ust. 5.
3. Uczestnikowi w każdym czasie przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy bez podawania przyczyny. Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni bądź, w przypadku Kursu trwającego do 2 miesięcy, z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie można złożyć w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres: office@ditto-online.com. Wypowiedzenie powinno zawierać co najmniej imię i nazwisko/nazwę Nabywcy, nazwę kursu, adres mailowy i oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy.
4. Wypowiedzenie Umowy na Kurs skutkuje zwrotem dokonanej wpłaty po potrąceniu wynagrodzenia za część odbytego przez Uczestnika Kursu, rabatu udzielonego na kurs (jeśli został udzielony) oraz kosztów związanych z przygotowaniem i zorganizowaniem Kursu określonych w par. 5, pkt 7 Regulaminu.

§10 Umowy na Kurs zawierane przez Konsumenta

1. Do Umów na Kurs zawieranych przez Konsumenta stosuje się postanowienia Regulaminu z uwzględnieniem postanowień niniejszego art. 10.
2. Odstąpienie.
2.1. W przypadku Umów na Kurs zawartych na odległość, Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy na Kurs bez podania przyczyny w terminie 14 dni poprzez złożenie stosownego oświadczenia przed upływem 14 dniowego terminu liczonego od dnia zawarcia Umowy. Formularz odstąpienia przekazywany jest Konsumentowi w momencie zawarcia Umowy na Kurs.
2.2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy – Załącznik nr 1 do Regulaminu, bądź poprzez złożenie oświadczenia w dowolnej formie, z którego w sposób wyraźny wynika wola odstąpienia od Umowy. W oświadczeniu powinna zostać podana: data zawarcia Umowy, nazwa Kursu, nr konta bankowego do rozliczenia płatności.
2.3. W przypadku skutecznego odstąpienia przez Konsumenta od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.
2.4. Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, Ditto zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
2.5. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od Umowy na Kurs po zgłoszeniu żądania świadczenia mu Kursu przed upływem 14-dniowego terminu odstąpienia od Umowy na Kurs, tj. Konsument weźmie udział w co najmniej 1 lekcji w ramach zakupionego Kursu, zgadza się on tym samym na rozpoczęcie świadczenia usługi z pominięciem 14-dniowego okresu odstąpienia od umowy. Po rozpoczęciu korzystania z usługi Konsumentowi przysługuje nadal prawo wypowiedzenia umowy w każdym czasie na zasadach określonych w § 9 niniejszego Regulaminu.
3. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
3.1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument w szczególności może skorzystać z procedur mediacyjnych zapewnianych przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej lub stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej lub z postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określonego w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 18123 z późn. zm.), prowadzonego przez podmioty uprawnione w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 18123 z późn. zm.). Rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, prowadzony przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępny jest pod adresem https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php
3.2. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.
3.3. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur, w tym postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o którym mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 18123 z późn. zm.), dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, np. pod adresem: http://spsk.wiih.org.pl oraz stronach internetowych Podmiotów uprawnionych. Szczegółowe informacje w zakresie działania i organizacji inspekcji handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie regulaminu organizacji i działania inspekcji handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

§11 Odpowiedzialność

1. Ditto Kids dokłada wszelkich starań aby umożliwić Uczestnikowi nabywanie nowych umiejętności językowych. Ze względu na fakt, że w przypadku nauki języka obcego efekty uzależnione są od wielu czynników, które nie mieszczą się w zakresie świadczenia usługi, Ditto Kids nie gwarantuje Uczestnikowi rezultatu w postaci opanowania przez Uczestnika języka obcego na jakimkolwiek poziomie zaawansowania.
2. Ditto Kids nie ponosi odpowiedzialności za wynik egzaminów językowych, do których po Kursie przystępuje Uczestnik.
3. Ditto Kids nie odpowiada za działanie urządzenia, którym posługuje się Uczestnik, jak również za brak dostępu lub zakłócenia w dostępie do Internetu po stronie Uczestnika.
4. Nabywca odpowiada za zapłatę za Kurs oraz za szkodę wyrządzoną Ditto Kids w związku z niewykonywaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej Umowy.
5. W stosunku do Nabywców niebędących Konsumentami całkowita odpowiedzialność Ditto Kids zostaje ograniczona do kwoty faktycznie wniesionej opłaty za kurs.

§12 Reklamacje

1. Ditto Kids udostępnia adres poczty elektronicznej office@ditto-online.com służący do przesyłania zapytań i reklamacji. Zapytania i reklamacje można też składać w formie listownej bądź osobiście w siedzibie Ditto Kids przy ul. Karmelickiej 45 w Krakowie, 31-128 Kraków.
2. Nabywcy przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu Cywilnego w sprawach niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przez Ditto Kids.
3. Reklamacja powinna zawierać:
3.1. oznaczenie Nabywcy (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją i jej adres email);
3.2. przedmiot reklamacji, uzasadnienie i oczekiwania Nabywcy.
3.3. Ditto Kids w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Klienta przedstawi swoje stanowisko do przedstawionego w reklamacji roszczenia. Brak odpowiedzi na złożoną reklamację we wskazanym powyżej terminie poczytuje się za uznanie roszczenia.
4. Ditto Kids nie udziela gwarancji na Kurs w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

§13 Promocje i rabaty

1. W przypadku zawierania Umowy na Kurs w ramach promocji, której organizatorem jest Ditto Kids (dalej „Promocja”), do Umowy na Kurs mają zastosowanie również warunki danej Promocji.
2. Zasady korzystania z rabatów- o ile inaczej nie określono w warunkach danej Promocji:
2.1. Jeśli Nabywca zawierając Umowę na Kurs na uzyskał rabat w kwocie określonej w Umowie/Zamówieniu, wówczas:
2.1.1. gdy Nabywca wypowie Umowę na Kurs bez ważnych powodów, przed lub w trakcie Kursu, wówczas traci on prawo do uzyskania rabatu i rozliczenie umowy dokonywane jest w oparciu o ceny podstawowe Kursu, jakie obowiązywały w dniu zawarcia umowy.
2.1.2. w razie wypowiedzenia przez Nabywcę Umowy na Kurs z ważnych i udokumentowanych powodów przed lub w trakcie Kursu, przyznany rabat zostanie pomniejszony w ten sposób, że zostanie obliczony proporcjonalnie do wykorzystanych przez Nabywcę zajęć Kursu

§14 Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.05.2024 r., tym samym regulamin z dnia 07.09.2023 traci ważność.
2. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Uczestnikowi odbywać się będzie drogą mailową na podany przez Uczestnika adres e-mail. O planowanej dacie wejścia w życie zmienionego Regulaminu, Uczestnik zostanie poinformowany z wyprzedzeniem co najmniej 2 tygodni. Jednocześnie, w przypadku, gdy Uczestnik zdecyduje nie akceptować przedstawionych mu zmian Regulaminu będzie przysługiwało mu prawo do rezygnacji z Usług. Zmiany w Regulaminie mogą zostać wprowadzone z ważnych powodów, w tym m.in. w związku ze zmianami wymagań technicznych dostawców usług IT, niezbędnych do prawidłowej realizacji usług.
3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych dotyczących Zamówienia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4. Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę Nabywcy na przedstawienie przez Ditto informacji, o których mowa w art. 12 ustawy o prawach konsumenta w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej, bez wydania papierowej wersji Regulaminu.
5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w przypadku zakupu Kursu przez Konsumenta przepisy Ustawy z dn. 30.05.2014 r. o prawach Konsumenta.
6. Niniejszy Regulamin oraz Zamówienie/Umowa podlegają prawu polskiemu.

Załącznik 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


Adresat:
Szkoła Językowa Ditto Kids
prowadzona przez
Lingualand sp. z o.o. ul. Karmelicka 45,
31-128 Kraków
Email: office@ditto-online.com

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi:
………………………………………………………………………………………………………


Imię i nazwisko Konsumenta: ……………………………………………………………………


Adres konsumenta: ………………………………………………………………………………….


Nr konta bankowego: ……………………………………………………………………….………


Data zawarcia umowy: ……………………


Przyczyna odstąpienia od umowy (opcjonalnie): …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..


 Podpis Konsumenta: ……………………………………………………………… (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Data: …………………….

Ditto- Online Language School Karmelicka 45/6 31-128 Krakow, Poland